Verktyg

På denna sida hittar du olika hjälpmedel och resurser som kan bidra till att integrera energi-, resurs- och klimatfrågor i undervisningen.


Aktiviteter

Under denna rubrik listar vi aktiviteter som genomförs i eller med koppling till KNUT-projektet. Vi vill gärna sprida dessa till andra regioner så ta gärna kontakt med respektive regional projektledare för att få mer information om aktiviteterna.


Energijakten
Region: Dalarna
Målgrupp: Elever i grundskolans årskurs 8

Under veckorna 4 & 5 så får alla elever i årskurs 8 i Borlänge kommun komma till Framtidsmuséet för att uppleva en spännande dag på tema energi. Dagen är fylld med aktiviteter bland annat en energishow och en energisprakande tävling. Läs mer på www.framtidsmuseet.se

Upp


Energiutmaningen
Region: Dalarna
Målgrupp: Elever i grundskolans årskurs F-6

I Värmland har man utvecklat ett koncept som heter Energiutmaningen. Projektet riktar sig till grundskolan och går ut på att öka elever och lärares kunskap och intresse för energifrågor genom att erbjuda dem ett komplett kostnadsfritt material samt fortbildning och aktiviteter. Materialet som kan laddas ner från webben innehåller fakta, lärarhandledning, experiment och värderingsövningar.

Nu kopplas Energiutmaningen in i KNUT-projektet och sprids till Dalarna. Materialet och upplägget har anpsassats efter ämnesmålen i Lgr11. Målet är ett treårigt projekt där samtliga kommuner i Dalarna och Värmland ska delta. Även övriga regioner i KNUT-projektet ser över möjligheten att köra Energiutmaningen.

Mer information kan fås på projektets egna webbsida www.energiutmaningen.nu eller genom att kontakta Lisen Vogt tfn. 0243-79 39 00

Infoblad Energiutmaningen 2011

Upp


Mera vett mindre watt!
Region: Östergötland
Målgrupp: Skolor

Tillsammans med det lokala fastighetsbolaget Lejonhus genomför KNUT-projektet i Linköping ett projekt som heter "Mera vett mindre watt". Projektet går ut på att få skolor att minska sin energiförbrukning genom att göra förändringar i sina rutiner som man beskriver i en miljö- och energiplan. Hur det sedan går ser man löpande på bildskärmar ute på skolorna där aktuell energiförbrukning jämförs med föregående års förbrukning.

Lejonhus erbjuder fortbildning vid start och delar dessutom ut priser till skolor som lyckats sänka sin förbrukning. Upplägget sker under ett läsår. Mer information om projektet hittar du i nedanstående dokument. Du kan även kontakta Ann-Sofi Johansson tfn. 013-20 74 46.

Skolinbjudan deltagande i projekt (pdf-fil)
Förslag på miljö- ich energiplan (pdf-fil)

Upp


Projektarbeten för gymnasieelever - Ecoproject
Region: Västernorrland/Västerbotten
Målgrupp: Elever i gymnasieskolans årskurs 3


BioFuel Region (BFR) inbjuder årligen gymnasieelever i årkurs 3 att göra sitt projektarbete i samarbete med BFR. Kravet är att projektarbetet har en inriktning mot hållbar utveckling. Genom inspirationsseminarier ute på skolorna på våren samt genom utskick till kontaktlärare sprids informationen till regionens gymnasieelever.
De elever som nappar erbjuds deltagande på en kickoff, support från en projektledare, tillgång till ett stort nätverk samt möjlighet att erhålla utvecklingsstipendier på 10 000 kronor.
Projektarbeten som anmälts och som lämnas in senast 15 april bedöms av en jury och 2-5 arbeten erhåller sedan stipendier som delas ut i samband med någon aktivitet. Stipendierna ska användas till en studieresa eller ett arbete som syftar till att fördjupa kunskapen och engagemanget för det ämne man gjort sitt projektarbete i. Genomförda resor dokumenteras och används vid information till nya årskullar med gymnasieelever.

Mer information finns på denna länk.


Tjejresan
Region: Kalmar
Målgrupp: Tjejer på gymnasienivå

KNUT-projektet gör tillsammans med Regionförbundet i Kalmar, Svensk Kärnbränslehantering och Linnéuniversitetet en satsning som heter Tjejresan. Projektet riktar sig till tjejer på gymnasiet och bakgrunden är en kombination av att det finns stort kompetensbehov inom industrin i framtiden samtidigt som det är färre och färre som söker sig till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar.

Upplägget är att tjejer genom olika studiebesök ska få träffa unga förebilder både på universitetsnivå och ute på företagen. På så sätt ska nedanstående syften uppnås.

Syfte:

  • Att inspirera tjejer som går på gymnasiet i Kalmar län att läsa naturvetenskap och teknik
  • Att etablera kontakter i näringslivet
  • Att etablera nätverk med skolor, näringsliv, offentlighet och andra organisationer
  • Att visa positiva förebilder inom natur- och teknikorienterade branscher
  • Att intressera tjejer för kommande arbetsliv i Kalmar län

Mer information kan du hitta i nedanstående dokument eller genom att kontakta Kerstin Eriksson tfn. 070-620 83 07

Inbjudan & upplägg Tjejresan 2011
Bakgrundsfakta Tjejresan

Upp


Koncept & resurser

Under denna rubrik finns koncept och aktörer som kan stötta arbetet mot eleverna.


Grön Flagg - Håll Sverige Rent
Region: Nationell

  Stiftelsen Håll Sverige Rent arbetar sedan många år med att stötta skolors arbete inom hållbar utveckling. Certifieringen Grön Flagg innehåller fortbildning, support, inspiration samt utbildningsmaterial. Som skola väljer man ett tema och följer sedan en fastställd arbetsprocess för att nå sitt mål och erhålla certifiering.

KomTek
Region: Nationell

KomTek (Kommunal Teknik- & Entreprenörskapsskola) är ett koncept som NUTEK (numera Tillväxtverket) lanserade i Sverige. Syftet var att skapa en resurs som stimulerade barn och ungdomars teknikintresse och entreprenörskap. Arbetet skulle ske som i Kulturskolorna dvs. mestadels på barnens och ungdomarnas fritid men arbetet sker idag även på skoltid som en extra resurs för skolor. Komtek finns på ett antal olika ställen runt om i landet. Se mer på Komteks webbsida.

Miljörally
Region: Östergötland/nationell

Miljörally är ett koncept kopplat till föreningen Framtidsfrön. Konceptet vänder sig till grundskolan åk F-9.

Konceptet är en webbaserad entreprenöriell miljöutmaning som vänder sig till skolan. Elever och lärare får tillsammans vara med och använda sin kreativitet för att lösa uppgifter och problem med miljöfokus från riktiga företag. Arbetet kan göras i ett eller flera ämnen. Resultaten kan visas upp på flera sätt genom en mässa eller på en hemsida. 


Naturskoleföreningen
Region: Nationell

Runt om i Sverige finns det naturskolor som fungerar som en resurs för skolor som vill arbeta med platsbaserat lärande (utomhuspedagogik). Naturskoleföreningen är deras gemensamma plattform. Läs mer på www.naturskoleforeningen.se.

NTA - Naturvetenskap & Teknik för Alla
Region: Nationell

Naturvetenskap och teknik för alla - NTA - är ett skolutvecklingsprogram med syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare. NTA riktar sig till förskolan och hela grundskolan. Information om konceptet och de lokala och regionala kontaktpersoner som finns hittar du på www.nta.kva.se.

Science Centers
Region: Nationell

I KNUT-projektet samverkar vi med Technichus i Härnösand, Framtidsmuséet i Borlänge, Fenomenmagasinet i Linköping, eXperimentlabbet i Kalmar samt Kreativum i Karlshamn.

Föreningen Svenska Science Centers är en gemensam arena för alla science centers i Sverige. På deras webbsida hittar du mer information om all verksamhet.


Sommarlovsentreprenör
Region: Nationell

Sommarlovsentreprenör är ett koncept för ungdomar i åldern 15-19 år som går ut på att man får skapa sitt eget sommarjobb i form av ett företag. Konceptet går att köra med profilering mot exempelvis hållbart företagande. För mer information se www.sommarlovsentreprenor.se.

Ung Företagsamhet
Region: Nationell

Ung Företagsamhet är en organisation som sedan 1980 har erbjudit gymnasieskolor ett koncept som stimulerar entreprenörskap. Nu har man även tagit fram två olika koncept för grundskolan.
I KNUT-projektet har vi tillsammans med Ung Företagsamhet i Västernorrland och Västerbotten tagit fram ett miljöhäfte för UF-företag (gymnasiet). Detta häfte sprids till gymnasieskolor i Norrland i syfte att öka tanken om hållbart företagande. Vill du veta mer så gå in på www.ungforetagsamhet.se eller kontakta Mathias Sundin.


Visualiseringscentret
Region: Östergötland

I maj 2010 öppnar Norrköpings visualiseringscenter. Utgångspunkten för satsningen på Norrköpings Visualiseringscenter är den visualiseringsforskning som på bara ett decennium byggts upp vid Linköpings Universitet och som idag är av absoluta världsklass. Utställningsarenan, domteatern, kafé samt biograf kommer att ingå i centrets publika verksamhetet. Den riktar sig till en bred allmänhet likaväl som skolor, forskarsamhälle och näringsliv. För drift samt utformning och produktion av innehåll ansvarar Citilab Norrköpings kommun. Läs mer på www.visualiseringscenter.se.

Upp


Metoder

Under denna rubrik ska vi lägga upp information om metoder som kan användas för att öka intresset för energi-, resurs- och klimatfrågor.

Ekholmstabellen

I Linköpings kommun har man tagit fram en metod för att öka intresse och kunskap för naturvetenskap och teknik bland barn och ungdomar. Projektet har gått ut på att skapa en tråd av aktiviteter från förskola upp till årskurs 9 där alla aktiviteter har tydlig koppling till de kurser och kursmål som respektive årskurs har att förhålla sig till. Metoden har provats i ett skolområde som heter Ekholmen, därav namnet, men ska nu spridas till resten av kommunen. Modellen kan användas även för andra ämnesområden exempelvis hållbar utveckling. Läs mer genom att klicka på loggan till vänster.

Upp


Böcker & utbildningsmaterial

Energiboken
Materialtyp: Utbildningspaket med CD-rom
Målgrupp: Lärare
Kostnad: 100 kronor
Internetlänk: http://www.kva.se/energiboken

Kungliga vetenskapsakademin och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin har tillsammans tagit fram en bok som är en bra kunskapskälla när det gäller energi. Boken är en problematiserande, saklig framställning av energiområdet. Problematisering innebär bland annat, att med fakta, resonemang och olika ståndpunkter belysa stora utmaningar och komplexa frågor, som saknar enkla lösningar och svar.

Energin i skolan
Materialtyp: Utbildningsmaterial
Målgrupp: Lärare & elever i åk 9 samt gymnasiet
Internetlänk: Klicka här!

Energimyndigheten har tagit fram ett material som ska fungera som en handledning till hur eleverna på ett mycket handgripligt sätt kan mäta upp hur mycket av skolans energianvändning som går till beylsning, IT, kontorsmaskiner, bespisning, undervisningskök, ventilation och uppvärmning.

Lärande för hållbar utveckling
Materialtyp: Utbildningsmaterial
Författare: Peder Sandahl
Utgivare: Den globala skolan
Internetlänk: Klicka här!

En skrift som redovisar vad som kännetecknar lärande för hållbar utveckling och hur skolan nya styrdokument, i de olika skolformerna, förhåller sig till detta lärande.

Fotavtryck på hållbar väg
Materialtyp: Utbildningsmaterial
Författare: -
Målgrupp: Grundskolans senare år
Utgivare: WWF med stöd från SIDA
Internetlänk: Klicka här!

En lärarhandledning som ger inspiration för att minska våra egna och skolans ekologiska fotavtryck, liksom ett förslag till handlingsplan för skolans elever och personal.

Energi på hållbar väg
Materialtyp: Utbildningsmaterial
Författare: -
Målgrupp: Grundskolan & gymnasieskola
Utgivare: WWF
Internetlänk: Klicka här!

Hur ska vi lösa energiförsörjning och samtidigt minska på koldioxidutsläppen? Denna lärarhandlening ska ge lärare inspiration till hur man kan jobba med dessa frågor i undervisningen.

Huset Framtidsvägen 8
Materialtyp: Utbildningsmaterial
Författare: -
Målgrupp: Grundskolan
Utgivare: WWF
Internetlänk: Klicka här!

Materialet handlar om att bygga ett eget hus utifrån hållbarhetsperspektiv. Här kan man reflektera över hur vi bor och hur våra resursflöden ser ut.

Lärande på hållbar väg
Materialtyp: Utbildningsmaterial
Författare: -
Målgrupp: Lärare
Utgivare: WWF
Internetlänk: Klicka här!

Detta är ett häfte som ger kunskaper om vad lärande för hållbar utveckling är och hur man kan arbeta med detta. Häftet innehåller även länkar till ytterligare kunskap.

Klimatdidaktik - att undervisa för framtiden
Materialtyp: Bok
Författare: David Kronlid
ISBN: 9789147093564
Förlag: Liber
Internetlänk: Klicka här!

Klimatdidaktik – att undervisa för framtiden diskuterar sex didaktiker hur den svenska skolan skulle kunna erbjuda sina elever meningsskapande klimatundervisning: Författarna beskriver hur klimatfrågan kan integreras i undervisningen, både ur ett allmändidaktiskt och ämnesdidaktiskt perspektiv. De diskuterar också olika didaktiska syn- och förhållningssätt som är viktiga för lärarens undervisningsplanering. I boken finns såväl teoretiska som praktiska exempel på hur en ämnesövergripande klimatundervisning kan gå till.

Energi för hållbar utveckling
Materialtyp: Bok
Författare: Mats Areskoug & Per Eliasson
ISBN: 9789144015385
Förlag: Studentlitteratur
Internetlänk: Klicka här!

Det som skiljer den här boken från andra är dess unika grepp att smälta samman ett historiskt och ett naturvetenskapligt perspektiv.
Historien handlar till stora delar om hur vi skaffar oss energi. Efterhand har människor introducerat allt fler behov av energitjänster: för uppvärmning, belysning, tillverkning, kommunikation med mera

Global uppvärmning - vad kan vi göra?
Materialtyp: Bok
Författare: Glenn Murphy
ISBN: 9789163861109
Förlag: Bonnier Carlsen
Internetlänk: Klicka här!

Vad är det som håller på att hända med vår jord? Global uppvärmning, vad är det? Varför är klimatet på väg att förändras? Vad kan vi göra för att stoppa den globala uppvärmningen? I den här lättfattliga boken med många bilder får alla från 9 år och uppåt veta svaren.

Hållbar Utveckling
Materialtyp: Bok
Författare: Christel Persson
ISBN: 9789144035598
Förlag: Studentlitteratur
Internetlänk: Klicka här!

Boken vilar på naturvetenskaplig grund samtidigt som den utifrån ett tvärvetenskapligt betraktelsesätt behandlar frågeställningar som berör sambanden mellan resurser i naturen och vår livsstils påverkan på miljö och samhälle.

Hållbar Utveckling
Materialtyp: Häftad bok
Författare: Inger Björneloo
ISBN: 9789147084739
Förlag: Liber

Internetlänk: Klicka här!

FN/Unesco riktar för närvarande stor uppmärksamhet mot alla lärare i världen. Under en tioårsperiod fram till år 2014, kallad Dekaden, ska all undervisning i världen präglas av olika perspektiv på hållbar utveckling. Utbildning och lärande är förutsättningar för att människor ska kunna möta de utmaningar världen står inför.

Men vad innebär det att undervisa för en hållbar utveckling? Vad menar lärare att elever behöver kunna, veta och förstå för att de ska bidra till en bättre värld? Och hur kan man som lärare svara på elevers oro för framtiden?

 

Klimatfakta
Materialtyp: Utbildningspaket med CD-rom
Målgrupp: Lärare i grundskola & gymnasieskola
Kostnad: Gratis (max 5 exemplar)
Internetlänk: Klicka här!

Naturvårdsverket har på en CD-rom gjort åtta lättanvända och pedagogiska moduler, späckade med kunskap, fakta och inspiration. Dessa hjälper dig att reda ut begreppen. Vad som påverkar växthuseffekten, vad som händer med klimatet, hur detta påverkar oss och alla andra i världen, vilka konsekvenser detta får, hur vi kan anpassa oss och inte minst vad vi kan göra åt den.

Makten över klimatet
Materialtyp: Pocketbok
Författare: Christian Azar
ISBN: 9789174290486
Förlag: Bonnier Pocket
Internetlänk: Klicka här!

Klimatfrågan är en av de största utmaningar som mänskligheten ställts inför och den ligger högt upp på politikers och företagsledares agendor. Men hur allvarligt är problemet egentligen? Vad finns det för tekniska lösningar? Christian Azar tar med oss på en resa genom de globala klimatförändringarnas landskap.

Osäkert klimat - laddad utmaning
Materialtyp: Pocketbok
Författare: 40 st forskare
ISBN: 9789154060368
Förlag: Formas
Internetlänk: Klicka här!

Att jorden blir varmare beror mycket sannolikt på människans utsläpp av växthusgaser. Det säger FN:s klimatpanel IPCC – och kopplar uppvärmningen till stigande havsnivå, krympande isar och risken för snabba förändringar som inte går att förutse. Men när blir människans klimatpåverkan farlig, och vad är det som står på spel? Är EU:s energi- och klimatpolitik en tandlös tiger? Är lagring av koldioxid en lösning eller dimridå? Är hotet mot klimatet en chans för företagen? I boken kan du läsa hur olika forskare ser på saken.


Välkommen till paradiset
Materialtyp: Bok
Författare: Jennie Dielemanns
ISBN: 9789173892216
Förlag: Bokförlaget Atlas
Internetlänk: Klicka här!

Recension: "En otroligt upprörande bok om något som händer så långt borta och ändå känns så nära."
Boken följer de moderna turistströmmarna - från massturismens födelse på Gran Canaria till dagens chartersuccé Thailand.
Tillsammans med fotografen Shahab Salehi har hon träffat miljöadvokater i Mexiko, turistarbetare i Dominikanska Republikens slumområden och de burmesiska flyktingar som bygger hotellen i Thailand.

Upp


Tidningar

Bladet är Naturskoleföreningens tidning. I den kan du läsa om deras verksamhet och annat som händer inom platsbaserat lärande och miljöområdet i övrigt. Mer information på www.naturskola.se/bladet.htm.
Camino är ett livsstilsmagasin för dig som bryr dig om hållbar utveckling. Tidningen kan köpas i de flesta affärer som säljer tidningar. Mer information på www.caminomagasin.se.
Education & Sustainability är en tidning om lärande för hållbar utveckling som har koppling till KNUT-projektet eftersom en av projektledarna i Dalarna är ansvarig för utformningen av den svenska versionen av tidningen. Tidningen riktar sig till lärare på alla nivåer i utbildningssystemet. Mer information på www.es-online.info.

Eko är Världsnaturfondens egna tidning. Det är en annorlunda tidning med naturen i fokus bjuder dig som läsare på fascinerande och unika naturbilder, intressanta artiklar, spännande fakta, tankeväckande reportage och ett starkt engagemang i stort och smått. Mer information på www.wwf.se.

Energivärlden är en tidning som Energimyndigheten ger ut. Numret som kom ut oktober 2011 har tema energi i skolan och det har dessutom getts ut en specialtidning som heter just Energi i skolan. Här kan du läsa mer och ladda ner den gratis.
Green Solutions är en tidning som det som sker i Sverige inom de s.k. gröna näringarna. Här kan du läsa om nya innovationer och företag kopplat till hållbar utveckling. www.cleantechregion.com.
Miljöaktuellt är Sveriges största tidning om hållbar utveckling för proffs och beslutsfattare I varje nummer får du: Överblick. Du får de viktigaste nyheterna i Sverige, EU och världen som ger dig full koll på utvecklingen och samspelet mellan ekologi, politik, samhälle och näringsliv. Läs mer på miljoaktuellt.idg.se.

Upp


Film

Här listar vi filmer som kan användas som faktainhämtning och/eller för att initiera diskussioner med elever.

Food Inc av Robert Kenner. En tänkvärd beskrivning av den mat vi stoppar i oss. Tar framför allt upp hur djur hanteras i matindustrin.
An inconvenient truth – Al Gore's film om ökande klimatproblem och som ett resultat av vår livsstil och de åtgärder som behöver göras för att stoppa denna utveckling.
  Gasland – en amerikanskt dokumentärfilm om naturgasutvinning i USA och vilka konsekvenser detta ger för djur och natur. Filmen lyfter också frågan hur politik och lobbykrafter påverkar möjligheten att genomföra icke hållbara

Upp


Forskning

Här kommer vi att lägga upp länkar till forskning som har beröring till projektets syfte och aktiviteter.

ROSE-projektet

Förkortningen ROSE står för the Relevance of Science Education och handlar om vad som är relevant när det gäller skolundervisning i naturvetenskap och teknologi. Forskningsprojektet leds av professor Svein Sjöberg på Oslo Universitet men den svenska delen leds av Anders Jidesjö som är doktorand i naturvetenskapernas didaktik på Linköpings universitet. Klicka på loggan för att komma till projektets webbsida.

IRIS-projektet

IRIS står för Interests & Recruitment in Science och är ett uppföljningsprojekt till ROSE. Projektet ska forska i vad som styr ungdomars studieval och använda detta för att öka rekryteringen till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Även detta projekt styrs av Svein Sjöberg i Oslo. Klicka på loggan för att komma till projektets webbsida.

Upp


Webbsidor

Här listar vi webbsidor som kan bidra med fakta och/eller frågeställningar inom projektets områden.

http://www.carbonwarroom.com Internationell sida som drivs av högt uppsatta personer som vill motverka växthusgasutsläppen och verka för nya företag i gröna näringar.
http://www.gapminder.org       Hans Rosling har tagit fram ett intressant sätt att följa utveckling inom olika områden.
http://www.energikunskap.se          Energimyndighetens samlingssida om energi för lärare och elever.
http://www.impossiblehamster.org Tänkvärd sida om konsumtion.
http://www.polarisen.se/skola    Fakta och frågeställningar kring polarisarna
http://skola.klimatsmartcommunity.net  WWF:s site för mätning av ekologiska fotavtryck
http://www.worldmapper.org Hur ser världen ut om man utgår från råvarutillgångar eller kanske matkonsumtion? Intressant verktyg att diskutera kring.
http://www.wwf.se/utbildning  WWF:s sida om undervisning i hållbar utveckling

Upp