Om projektet

På denna sida hittar du all information om KNUT-projektet.


Vad är KNUT?
KNUT-projektet är ett nationellt skolutvecklingsprojekt i syfte att bidra till en hållbar
samhällsomställning och stärka Sveriges roll som en ledande kunskapsnation inom
området samt öka intresset för naturvetenskapliga och tekniska studier.

KNUT-projektet initierades 2008 då Skolverket bjöd in fyra regionala aktörer med erfarenhet av att arbeta med lärande för hållbar utveckling i skolsystemet så att dessa kunde samla sina erfarenheter och kunskaper i ett gemensamt projekt. En förstudie genomfördes hösten 2009 och genomförandeprojektet startade i mars 2010.

Under projektperioden mars 2010 - december 2012 har vi fokuserat mycket på att utbyta erfarenheter, testa och utveckla metoder samt bygga nätverk på regional och nationell nivå. Vi har haft ett antal egna koncept som vi arbetat med bland annat Tjejresan, Hållbara projektarbeten, och Gröna trådar.

I början av 2013 beviljades vi en 2-årig förlängning av Energimyndigheten. Under denna period kommer vi att fokusera på långsiktiga och strategiska insatser. Vi kommer att arbeta med förankring hos skolhuvudmän, fortbildning av pedagoger, fortsatt nätverksbyggande samt lobbying för att lyfta vikten av lärande för hållbar utveckling i förskolor och skolor.

Själva namnet KNUT står för "Kunskapsutveckling, Naturvetenskap, Utomhuspedagogik & Teknik" Namnet kreerades i Dalarna inför den första projektstarten 2009. Numera använder vi vår slogan "Klimat & energi för unga" när vi pratar om projektet.

Upp


Bakgrund

Skolverket bjöd 2008 in fyra regionala aktörer som alla hade erfarenhet av att driva projekt inom lärande för hållbar utveckling. Syftet var att skapa ett större projekt som tog ett helhetsgrepp på lärande för hållbar utveckling i hela skolsystemet. Detta resulterade i KNUT-projektet som sjösattes 2009 och som nu förlängts t.o.m. 2014.

I den första perioden av KNUT-projektet (2010-2012) så låg fokus på att utveckla och testa nya verktyg och metoder samt att bygga nätverk såväl regionalt som nationellt. I den nya perioden (2013-2014) fokuserar vi på långsiktigt strategiskt arbete där förankring och fortbildning är viktigaste pusselbitarna.

Det finns många anledningar till varför ett projekt som KNUT behövs. Här är några av dessa:

 • Behovet av en hållbar samhällsomställning är en av de viktigaste utmaningarna som mänskligheten någonsin stått inför. Såväl FN, EU som Sveriges regering skriver i olika måldokument att skolan har en viktig roll i denna omställning.
 • Samtliga läroplaner har tydliggjort förskolors och skolors uppgifter att ge barn och ungdomar kunskaper om hållbar utveckling.
 • En omställning till ett hållbart samhälle kräver nya innovationer, ny teknik, nya värderingar, nytt kunnande och samhällsmedborgare med kompetenser anpassade till dessa frågor.
 • Undersökningar som gjordes i den första KNUT-perioden visar att skolor och lärare har behov av kunskap, nätverk och metoder för att utveckla sitt lärande inom hållbar utveckling.

Upp


Syfte & mål

Syftet
med projektet är att bidra till en hållbar samhällsomställning, stärka Sveriges roll som en ledande kunskapsnation inom området samt öka intresset för naturvetenskapliga och tekniska studier.

Projektet har följande mål:

 • Öka antalet skolor och förskolor som kontinuerligt och strukturerat arbetar med lärande för hållbar utveckling
 • Öka barn och ungdomars intresse, kunskap och engagemang för hållbar utveckling med fokus på klimat-, resurs- och energifrågor och därmed stärka deras handlingskompetens inom dessa områden
 • Öka barn och ungdomars intresse för- och kunskap inom ämnesområdena naturvetenskap och teknik
 • Öka antalet ungdomar som väljer utbildningar som efterfrågas utifrån en hållbar samhällsomställning med fokus på energi, miljö, naturvetenskap och teknik
 • Öka samverkan mellan skola/förskola och omgivande samhälle.
 • Samordna och utveckla arbetet med lärande för hållbar utveckling på regional och nationell nivå

Upp


Metoder
I denna tredje period av KNUT så fokuserar vi på långsiktigt strategiskt arbete. Vi har därför valt ett antal insatsområden under vilka vi samlar våra aktiviteter. För mer information om planerade och genomförda aktiviteter hänvisar vi till Mynewsdesk.

  • Utveckla och erbjuda kompetensutveckling för pedagoger och skolledare
  • Utveckla och sprida koncept och metoder som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vars syfte är att öka barns och ungdomars intresse, kunskap och engagemang för hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik
  • Initiera, samordna och utveckla nätverk på nationell, regional och lokal nivå för aktörer som arbetar med lärande för hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik
  • Genomföra aktiviteter för att öka samverkan mellan skola och omgivande samhälle för att öka aktualitet och relevans i undervisningen
  •  Genomföra aktiviteter som syftar till att öka samverkan mellan skola och universitet/högskola/ lärarutbildning
  •  Använda det entreprenöriella lärandet för att öka barn och ungdomars engagemang och intresse för naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling
  • Sprida goda projektresultat

Upp


Målgrupper

Primära målgrupper:

 • Barn och ungdomar (elever)
 • Lärare, förskollärare och annan personal inom skola och förskola
 • Skolledare/skolförvaltning/skolpolitiker
 • Lärarstudenter

Sekundära målgrupper:

 • Näringsliv
 • Andra organisationer som arbetar med lärande för hållbar utveckling i skolan
 • Högskolor & universitet

Upp


Organisation

Projektet drivs av fyra regionala aktörer och dessa är Energikontor Sydost, Linköpings kommun (i samarbete med Norrköpings kommun), Framtidsmuseet i Borlänge samt BioFuel Region.

Nationell projektägare är Energikontor Sydost som även ansvarar för nationell projektledning och ekonomisk administration. BioFuel Region ansvarar för projektets kommunikation. I varje region finns en eller flera projektledare och dessa tillsammans utgör den nationella projektgruppen.

På nationell nivå finns en styrgrupp och i varje region finns även en regional referensgrupp. Dessutom finns en forskargrupp kopplad till projektet och de har en representant i styrgruppen.

Upp


Regional information

Klicka på knapparna för mer information om respektive region.

Upp


Tidsplan
Nuvarande projekt har finansiering 2013-2014. Vi lägger fokus på att skapa långsiktiga strukturer så vår målsättning är att de aktiviteter som KNUT arbetar med ska leva vidare efter projekttiden i olika organisationer på regional och nationell nivå. Exakt hur detta kommer att se ut vet vi inte i dagsläget utan det kommer att utkristallisera sig under projektets gång.

Tidigare tidsperioder har varit KNUT1 (förstudie) aug 2009-feb 2010 samt KNUT2 mars 2010-dec 2012.

Upp