KNUT i Norra Sverige

Välkommen till KNUT:s regionala sida för Norrland. Här hittar du information om vad vi gör i vår region samt hur du kommer i kontakt med oss.

KNUT-projektet drivs i de fyra Norrlandslänen av organisationen BioFuel Region. Det är en organisation som ägs av sina medlemmar (kommuner och företag) och som verkar för att Norrland ska bli värdsledande när det gäller omställning till energi, drivmedel och andra produkter från förnybar råvara.

Redan 2003 började BioFuel Region arbeta mot gymnasieskolorna i regionen. Vi firar alltså 10-årsjubileum hösten 2013. I och med KNUT-projektet så har vi även börjat arbeta mot grundskolan och förskolan.

Aktuella arrangemang hittar du på KNUT-projektets aktivitetssida.


Kontaktuppgifter

Projektledare:
Mathias Sundin
Tfn: 070-559 93 83
E-post: mathias.sundin[@]biofuelregion.se
Delprojektledare:

Helen Forsgren, Nolaskolan Örnsköldsvik
E-post: helen[@]nola.ornskoldsvik.se

Anna Lodén, Dragonskolan Umeå
E-post: anna.loden[@]umea.se

Fakturaadress:

BioFuel Region AB
EY
Box 171
831 22 Östersund


Regionalt fokus

I Norra Sverige kommer KNUT-projektet att fokusera på nedanstående insatsområden:

Övergripande
 • Föra dialog med skolhuvudmän och regionala organ för att långsiktigt skapa förutsättningar för att utveckla lärandet för hållbar utveckling i skolsystemet såväl lokalt som regionalt
 • Samverka och skapa nätverk med övriga aktörer och intressenter i Norra Sverige så som Naturskolor, Science Centers och regional organ
 • Bidra till uppbyggandet av ett RCE (Regional Centre of Expertise) i Norra Sverige
Gymnasieskolan
 • Fortsätta att utveckla vårt gymnasielärarnätverk och vår satsning på hållbara gymnasiearbeten så att fler skolor och program deltar.
 • Utveckla och genomföra programspecifik fortbildning där hållbar utveckling kopplas till examensmål och kursmål.
 • Kommunicera ny kunskap, verktyg, metoder, material etc. till pedagoger och skolledare
Grundskolan och förskolan
 • Sprida beprövade metoder så som Grön Flagg
 • Genomföra fortbildningar för pedagoger och skolledare
 • Kommunicera ny kunskap, verktyg, metoder, material etc. till pedagoger och skolledare

Om

Vision
Norra Sverige - världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

Fokusområden

 • förnybar energi med tonvikt på transporter
 • hållbara produkter baserad på skogsråvara

Övergripande mål
Hållbara produkter och tjänster ska ersätta miljö- och hälsoskadliga produkter och tjänster

Strategi
BioFuel Region ska stödja medlemmarnas arbete med att utveckla regionens råvaror, kompetens, näringsliv och samhälle genom:

 • profilering av regionen
 • bred medlemsförankring
 • nätverksbyggande mellan forskning, samhälle och näringsliv (triple helix)
 • kunskapsutbyte
 • opinionsbildning
 • att engagera unga människor i våra frågor


BioFuel Region är ett samarbete i norra Sverige mellan kommuner, företag, regionförbund, länsstyrelse, landsting och universitet. BioFuel Region är partipolitiskt obundna och stöds även av myndigheter som Vägverket och Myndigheten för skolutveckling.

På vår webbsida kan man läsa vilka som är medlemmar innevarande år.

Gå gärna in på www.biofuelregion.se. Där hittar du all information om vår verksamhet.

Upp